Regulamin FHC

Regulamin bezpieczeństwa na torze FHC


1. W zawodach dozwolony jest udział z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią do 17J. włącznie. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt  nie zostaną dopuszczone do zawodów.

2. Każdy Zawodnik przed zawodami zobowiązany jest podpisać oświadczenie: "Zawodnik oświadcza, że używany przez niego podczas zawodów karabinek pneumatyczny, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji, nie jest bronią pneumatyczną, co potwierdza własnoręcznym podpisem".

3. Każde zawody poprzedzone są odprawą, na której obecność zawodnika jest obowiązkowa. 

4. Sygnały do rozpoczęcia lub przerwania strzelania wydawane są przez sędziów za pomocą gwizdka lub trąbki. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału gwizdka lub trąbki należy natychmiast przerwać strzelanie. Dopuszczony jest jedynie strzał rozładowujący. Zawodnicy muszą w bezpieczny sposób rozładować swoje karabinki poprzez wystrzał w ziemię. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dopuszczalne jest zatrzymanie strzelania przez uczestnika zawodów za pomocą okrzyku "Przerwać strzelanie".

5. Zajmowanie stanowisk strzeleckich, przyjmowanie postaw strzeleckich, celowanie oraz ładowanie i rozładowywanie karabinków dozwolone jest tylko na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, w ramach własnej kolejki strzelania. Nieużywane karabinki muszą pozostawać rozładowane i stosownie zabezpieczone.

6. Karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty i rozładowany magazynek lub znajdować się w widocznym stanie rozładowania, o ile wyjęcie magazynka nie jest konstrukcyjnie możliwe. Magazynek wolno ładować tylko jednym śrutem na stanowisku strzeleckim i bezpośrednio przed oddaniem strzału.

7. Jeżeli Zawodnik zauważy nieprawidłowość przed oddaniem strzału, ale po załadowaniu karabinka lub jeżeli  chce oddać strzał wyrównujący ciśnienie w regulatorze musi powiadomić o tym fakcie swoją grupę przed oddaniem strzału. Strzały serwisowe muszą być oddawane z zachowaniem należytego bezpieczeństwa z tym że nie wolno ich oddawać w przerwie strzelania ogłoszonej pojedynczym sygnałem gwizdka lub trąbki. Nie powiadomienie o chęci oddania strzału serwisowego powoduje uznanie takiego strzału za strzał oceniany.

8. Karabinki, gdy nie są używane, muszą być przenoszone w pokrowcach lub na pasie nośnym z wylotem lufy skierowanym w dół . Zabronione jest przenoszenie karabinków w skrzynkach serwisowych. Każdy członek grupy powinien upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane są w sposób bezpieczny i w zgodzie z Regulaminem Bezpieczeństwa FHC

9. NIGDY nie wolno opierać wylotu lufy na stopie bądź innej części ciała. Podczas zajmowania i opuszczania stanowiska strzeleckiego zawodnik zobowiązany jest do ciągłego zwracania uwagi, gdzie skierowany jest wylot lufy. Powinien on cały czas pozostawać skierowany w dół, w stronę obszaru rozstawienia celów. Jeśli zawodnik ma problem z bezpiecznym zajęciem i opuszczeniem stanowiska, może poprosić członków grupy o pomoc.

10. Jeśli z dowolnej przyczyny Sędzia zwróci uwagę Zawodnikowi na łamanie zasad bezpieczeństwa, musi on postępować zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku sporu może zostać wezwany Sędzia Główny zawodów - jego decyzja jest ostateczna.

11. Żadne osoby, poza zawodnikami biorącymi udział w zawodach, nie mogą znajdować się na torze strzeleckim (dotyczy to także zwierząt). Kibice i osoby towarzyszące mogą pozostać w strefach do tego wyznaczonych. Wyjątkiem są sędziowie, organizatorzy, fotografowie. Zawodnicy muszą posiadać i nosić w widocznych miejscach identyfikatory lub znaki identyfikacyjne upoważniające do wejścia na tor strzelecki.  Oznaczenia zawodników wydawane będą w Biurze Zawodów w trakcie rejestracji.

12. Juniorzy w wieku 9-16 lat mogą brać udział w zawodach tylko pod bezpośrednią opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Juniorzy na terenie zawodów muszą nosić kamizelki ostrzegawcze. Obowiązek zapewnienia kamizelki  ostrzegawczej spoczywa na opiekunie.

13. Obowiązkiem każdego uczestnika zawodów jest zapoznanie się z w/w zasadami i upewnienie się że są one przestrzegane na torze strzeleckim Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może prowadzić do wykluczenia z zawodów i wyproszenia z terenu rozgrywek. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na torze strzeleckim.

Regulamin dyscypliny Formuła Hunter Classic

I. KATEGORIE

1. FHC przewiduje jedną klasę sprzętową  Open, dotyczy to także strzelców FT chcących wziąć udział w rywalizacji podczas zawodów FHC. 

II. POMIAR ENERGII KARABINKA

1. Organizator ma prawo do sprawdzenia energii kinetycznej wystrzelonego pocisku (Eo) każdego karabinka, który jest użyty w zawodach objętych przepisami FHC. Sprawdzenie energii może być zrobione przed, w czasie albo po zakończeniu strzelania - według uznania Organizatora. Sprawdzenie przeprowadza się śrutem zdeklarowanym na karcie startowej lub w formularzu zgłoszeniowym 

III. SPRZĘT

1. W zawodach dozwolony jest udział z karabinkiem wystrzeliwującym śrut z energią do 17J. włącznie. Użycie karabinków wystrzeliwujących śrut z energią powyżej 17J jest kategorycznie zabronione. Osoby posiadające taki sprzęt  nie zostaną dopuszczone do zawodów.

2. Poza tradycyjnym celownikiem optycznym wszelkie inne urządzenia optyczne są zabronione. . Celowniki i wskaźniki laserowe są niedozwolone i powinny zostać zdemontowane.

3. Niedozwolone jest używanie wskaźników wiatru i poziomic. Muszą one być zdemontowane lub zaklejone przed rozpoczęciem strzelania. Zabronione jest również używanie jakichkolwiek urządzeń lub przyrządów, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych, wspomagających zawodnika w określeniu kąta strzału

4. Karabinek może być wyposażony w pas nośny i można go używać podczas oddania strzału

5. Można używać każdego tradycyjnego celownika optycznego i dowolnych nastaw, jednak wyzerowanie, powiększenie, paralaksa (AO/SF)  muszą być ustawione przed oddaniem pierwszego strzału oraz pozostać niezmienione, aż do zakończenia strzelania na ostatnim stanowisku.  Podświetlenia siatki można użyć w dowolnym momencie rywalizacji.

6. Dopuszczalne jest używanie regulowanych stopek i "palmrestów" ,”świńskiego ucha”. Haki są niedozwolone i należy je zdemontować.

IV. POSTAWY STRZELECKIE

1.Podczas strzału, zawodnik musi znajdować się w obrębie 90 cm od znacznika stanowiskowego,  spust musi pozostawać przed linią strzału wyznaczaną przez znacznik i przebiegającą prostopadle do linii strzału do celu  gdy linia strzału nie jest wyznaczana przez taśmę, albo przed linią strzału wyznaczaną przez taśmę przebiegającą w lewo i w prawo od znacznika.

2. W zawodach FHC dopuszczalne są 2  postawy strzeleckie: Stojąca i klęcząca. Zawodnik na stanowisku z postawą klęczącą może zdecydować o zmianie na postawę stojącą.  O decyzji musi poinformować przed oddaniem strzału innych strzelców w grupie. Decyzja o zmianie postawy nie ma wpływu  wydłużenie pomiaru czasu na stanowisku.  Niemożliwe jest zamiana postawy stojącej na klęczącą.

3. Zabronione jest stosowanie w trakcie oddawania strzału w dowolnej postawie jakichkolwiek elementów pod łokciem ręki podpierającej karabinek, zapewniających dodatkową stabilizację: podkładki, pogrubienia antypoślizgowe, rzepy, poduszki, torby, wypełnienia kieszeni i inne udogodnienia. Wyjątek stanowią jedynie typowe nałokietniki ochronne. W postawie klęczącej dopuszczalne jest stosowanie podkolannika strzeleckiego oraz nakolanników ochronnych. 

4. Na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią ciała bądź karabinka

V. TOR STRZELECKI

1. Minimalna ilość targetów na torze FHC wynosi 30.

2. Znacznikiem stanowiska może być dowolne oznaczenie nie pozwalające na nadinterpretacje  co jest znacznikiem a co nie.

3. Celami do konkurencji FHC są metalowe figurki przewracające się po trafieniu w wyznaczoną strefę  ale może być tez inny cel którego trafienie będzie czytelne. Wszystkie stanowiska są odpowiednio opisane. Dopuszcza się stosowanie celi z KZ zewnętrzną.  

4. Cele są rozstawiane w odległości od 10 do 41 metrów.

5. Przemieszczanie i/lub usuwanie wszystkich naturalnych i sztucznych elementów toru włącznie z linią strzelania, znacznikami opisowymi stanowisk, dowolnymi podpórkami (balami/konstrukcjami) jest zabronione. Takie zachowanie skutkuje dyskwalifikacją.

VI. CZAS NA STANOWISKU

1. Strzelec na stanowisku z jednym celem ma jedną minutę na oddanie strzału,  a na stanowisku z dwoma celami  dwie minuty. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu wejścia zawodnika w strefę stanowiska.

2. Sędzia może wydać decyzję o pomiarze czasu danego zawodnika lub grupy. W takiej sytuacji Sędzia informuje strzelca o mającym nastąpić pomiarze. Sędzia mówi, kiedy rozpoczyna pomiar. Od tego momentu zawodnik ma 1 lub 2 minuty (w zależności od ilości celów na stanowisku) na oddanie strzału.

3. Jeżeli podczas pomiaru nastąpi wstrzymanie strzelania to pomiar czasu jest zatrzymywany. Po wznowieniu strzelania, strzelcowi przysługuje dodatkowe 30 sekund zanim pomiar zostanie wznowiony.

4. Jeżeli podczas pomiaru strzelec nie odda strzału przed upływem limitu czasu, zawodnikowi wpisuje się „0”

5. Jeżeli strzelec przekroczy limit czasu więcej niż 3 razy podczas trwania zawodów zostanie zdyskwalifikowany . Strzelec może kontynuować zawody ale jego wynik nie będzie liczony do klasyfikacji generalnej.

VII. PUNKTACJA

1. Punktacja na zawodach FHC

 

·                                1  punkt za trafienie celu  i jego przewrócenia 

·                                 0 punktów za trafienie i nie przewrócenie celu

·                                 0 punktów za całkowite chybienie celu 

 

2. Zawodnik może oddać do celu tylko jeden strzał. 

3. Na stanowiskach z dwoma celami zaleca się strzelenie pierwszego celu od lewej

4. Za cele anulowane w karcie startowej zawodnika wpisuje się cyfrę „1” .  Decyzję o anulowaniu celu podejmuje Sędzia Główny w konsultacji z sędziami technicznymi.

 

VIII. KLASYFIKACJA

1. W przypadku remisu na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc, o ostatecznej lokacie będzie decydować dogrywka.

2.  Dogrywki będą rozgrywane na zasadzie "złotego strzału"  o przegranej decyduje pierwsze chybienie celu. Miejscem dogrywki będzie   losowo wybrane stanowisko na torze oraz dwa kolejne idące po sobie, a dogrywający będą stosować się do postaw wyznaczonych na danym stanowisku. Sposób losowania wyznacza Sędzia Główny.

 

IX. REKLAMACJE

1. Każdy Zawodnik w czasie trwania zawodów ma prawo wezwać Sędziego w razie zauważenia nieprawidłowości na torze, takich jak: niesprawność mechaniczna celu, zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Każdy spór dotyczący wyniku musi zostać rozstrzygnięty przed opuszczeniem stanowiska. 

3. W przypadku podejrzenia niesprawności mechanicznej celu, cel taki powinien zostać sprawdzony przez Sędziego. . W razie stwierdzenia nieprawidłowości mechanicznych celu organizator zobowiązany jest  je natychmiast usunąć..

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji sprawności mechanicznej celu, zawodnik zgłaszający reklamację może powtórzyć strzał po jego naprawieniu. 

X. OGÓLNE ZACHOWANIE

 Obraźliwy język albo antyspołeczne zachowanie jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane i grożą dyskwalifikacją oraz usunięciem z toru.

Wszelkie sytuacje sporne nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozpatruje Sędzia Główny zawodów. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i niepodważalna.

Regulamin Odznaki Strzelca FHC

1. Odznaka Strzelecka FHC jest wyróżnieniem i przywilejem a jej uzyskanie nie jest obowiązkiem. 
2. Odznakę Strzelecką FHC może otrzymać każdy zawodnik startujący w zawodach Formuły Hunter Classic bez względu na wiek czy sprzęt jakiego używa w zawodach.
3. Odznakę Strzelecką FHC przyznaje się strzelcowi który uzyska minimum 70% skuteczności na  zawodach Formuły Hunter Classic. 70% skuteczności liczone jest od maksymalnego wyniku punktowego możliwego do uzyskania podczas zawodów. Przyznanie odznaki nie wiąże się z poniesieniem kosztów przez wyróżnionego strzelca.
4. Ilość targetów na poszczególnych zawodach może być różna i zależy od organizatora zawodów. 
5.  Do klasyfikacji nie wliczane są pikniki oraz inne nieoficjalne imprezy FHC .
6. Odznakę Strzelca FHC klasyfikowany zawodnik otrzyma po podliczeniu wyników końcowych zawodów.
7. Odznakę Strzelecką FHC przyznaje się tylko raz. 
8. Wszystkie kwestie sporne musza być rozstrzygnięte na zawodach kończących serię. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w/w regulaminie z koniecznością podania przyczyny takich zmian.

Powyższy regulamin wchodzi w życie w sezonie 2017